top of page

ไม่ใช่การตะโกนประกาศว่า “จงเชื่อในพระเยซู!” แต่จะประกาศข่าวประเสริฐอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้หรือ?

เมื่อ 2 ปีก่อน ‘การประกาศข่าวประเสริฐ’ ได้คิดว่า เราควรสื่อคุณค่าข่าวประเสริฐอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันนี้
 

ดังที่แบรนด์ของโลกที่ลองโฆษณาเพื่อสื่อสารสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าของสิ้นค้าฉันใด เราควรลองโฆษณาความรักของพระเจ้าที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ฉันนั้นไม่ใช่หรือ? ‘การประกาศข่าวประเสริฐ’
จึงได้เริ่มประกาศข่าวประเสริฐผ่าน ‘โฆษณา’

ในหนังสือพิมพ์ที่คุณพ่ออ่าน ในสถานีรถไฟใต้ดินที่ทุกคนไปทางานทุกเช้า ในสถานีรถประจาทาง เราได้สื่อข่าวประเสริฐแก่พลเมืองโดยการใช้แบบธรรมชาติในชีวิตประจาวัน ผลที่ตามมา จานวนคนมากมายได้พบกับพระเจ้า

แม้เป็นวิธีทางการประกาศข่าวประเสริฐที่ไม่มีใครบุกเบิก แต่เรารู้สึกว่า วิธีทางเหล่านี้ค่อย ๆ ขยายเพิ่มขึ้น ทีละนิดทีละหน่อยอย่างต่อเนื่อง และแผนที่ใหม่ของวิธีทางเหล่านั้นก็ถูกผลิตเรื่อยๆ

‘การประกาศข่าวประเสริฐ’ จะสื่อความรักของพระเจ้าซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าล้าเลิศที่สุดในโลกนี้ ด้วยการลองโฆษณาครั้งแล้วครั้งเล่า

การประกาศข่าวประเสริฐคืออะไร
bottom of page